Årsmöten

 

Göteborgs Schackveteraner Protokoll från Årsmöte den 10 februari 2015

kl. 10.40 – 11.30 i Galleriet.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Kaj Andersson hälsade de 32 närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningsförslaget godkändes.

§ 4 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Johan Lönnroth.

§ 5 Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Rune Torstensson.

§ 6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Till att justera årsmötesprotokollet och till rösträknare valdes Bo Berg och Ingvar Gummesson.

§ 7 Parentation över sedan förra årsmötet bortgångna medlemmar

Sedan föregående årsmöte hade Arne Berg, Bo Jakobsson, Klas-Uno Larsson, Kurt Möllmark och Stefan Rilberg gått bort. Rune Torstensson berättade lite om Arne, Bo, Klas-Uno och klubbens Hedersordförande Kurt Möllmark. Göran Andersson talade om Stefan och bl.a. om hans stora intresse för korrschack. Därefter hölls en tyst minut.

§ 8 Föregående årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokollet från den 4 februari 2014 godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse

för 2014 godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Ekonomisk berättelse

Den ekonomiska berättelsen för 2014 kommenterades kort av kassören, som bl.a. framhöll medlemmarnas goda betalningsmoral, varefter berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 11 Revisorernas berättelse

föredrogs av Curth Skoglund, godkändes och lades till handlingarna.

§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2014

Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 13 Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften, 250 kr, varav 150 kr faktureras av APF, fastställdes av mötet.

§ 14 Motioner och propositioner

Inga motioner eller propositioner fanns.

§ 15 Val av styrelse och suppleanter

Per-Åke Björlin hade undanbett sig återval till styrelsen och som ratingansvarig.

Bertil Westergren föredrog valberedningens förslag till ny styrelse som valdes:

15.1 Ordförande: Kaj Andersson Omval

15.2 Kassör: Göran Andersson Omval

15.3 Tre ledamöter:

Vice ordförande: Sigfrid Almgren Omval Sekreterare: Rune Torstensson Omval

Ledamot och ratingansvarig: Björn Lindskog Nyval

15.4 Två suppleanter: Ilija Nikolic Omval

Ulf Nyberg Nyval

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Sven Amundsson hade undanbett sig återval som revisor.

Bertil Westergren föredrog valberedningens förslag som antogs:

Revisorer: Curth Skoglund Omval

Lars Andersson Nyval

Revisorssuppleant: Leif Lindén Nyval

§ 17 Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Bertil Westergren och nyvaldes Uno Axelsson med Bertil som sammankallande och med Sture Gustavsson som ny suppleant.

§ 18 Firmatecknare

Enligt föreningens stadgar § 8, tecknas föreningens firma av ordföranden och kassören var för sig. Firmatecknare fram tills nästa årsmöte är således ordföranden Kaj Andersson och kassören Göran Andersson var för sig.

§ 19 Övriga frågor

19.1 Kaj informerade om den nya hemsidan. En arbetsgrupp bestående av Kaj, Göran Andersson och Sigge Almgren jobbar för att ytterligare förbättra den.

Sigge bad klubbens medlemmar att lämna in partier som kommer att kunna spelas upp lätt och överskådligt på den nya hemsidan.

Göran Flisberg framförde önskemål om att även ratingpriser skall framgå på resultatlistor från turneringar som presenteras på hemsidan. Göran Andersson lovade att försöka ordna det.

19.2 Göteborgs Schackveteraner fyller 45 år 2015. Kaj rapporterade att Galleriet bokats 10-14 augusti för en turnering och/eller annat arrangemang. En arbets-grupp funderar på detta.

Sören Svensson rapporterade att SS Manhem samtidigt har en schackvecka i Mölnlycke kulturhus och beklagade att arrangemangen sammanfaller. Man kommer bl.a. att genomföra en stormästarturnering och en öppen turnering. Sören erbjöd sig att kontakta en GM-spelare om vi under veckan önskar ordna en simultan.

19.3 Priser från Lusseblixten delades ut.

19.4 Per-Åke avtackades för sin långa tid i styrelsen och för sitt omfattande arbete som ratingansvarig.

§ 20 Avslutning

Då inget ytterligare fanns på dagordningen tackade ordföranden för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Justerat

Rune Torstensson Johan Lönnroth

Sekreterare Ordförande

Bo Berg Ingvar Gummesson

 

Härifrån drog man